Arbetsplan 2017

Styrelse Fasta Förbundet

Arbetet kommer under året präglas av att vi på olika sätt arbetar med föreningsutveckling. Fasta Förbundets verksamhet är i jämförelse med andra föreningar i distriktet omfattande och utvecklingspotentialen är stor. Detta ställer dock höga krav på styrelse och medarbetare som måste ha god koll på ekonomin. Inte minst ekonomin kring vårt arbetsmarknadsprojekt Muraren. Arbetet med att vidga styrelse och medarbetares kunskaper i frågor kring Socialt företagande kommer att fortsätta under året.

Fasta Förbundets verksamheter

Laxön

Förra årets satsning på Laxön fortsätter och vi kommer under året att jobba ännu mer med att befästa ön som en naturlig alkohol och drogfri mötesplats för en bred målgrupp utan åldersgränser. Under våren kommer vi att se över ön och dess lokaler och göra de justeringar som behövs efter att ön har stått under vatten. Sommaren 2017 fokuseras på att göra mer publikdragande arrangemang. De artister som vi har tillfrågat och bokat upp är artister som vi vet att det kommer publik till och som betalar sig självt. Artisterna har varit hos oss tidigare och är omtyckta. Vi kommer att ev. göra en trivseldansafton tillsammans med PRO-dansarna. Vårt samarbete med Hallarnas skådespelarlag fortsätter och i år kommer de att sätta upp 10 stycken föreställningar med temat ”Alice i underlandet”.  Vårt samarbete med Halmstad Turistbyrå, ticnet fortsätter och är en bärande del i marknadsföringen. Ett försök kommer att göras kring extern finansiering med fokus på att få sponsring till något eller några av våra arrangemang. Ambitionen är att styrelsen tillsammans med våra anställda kommer att fortsätta ha ansvaret för att planera och strukturera sommarens verksamhet. Ambitionen är att vi ska bli tydligare kring vad IOGT-NTO är och vid varje arrangemang informera om IOGT-NTO och erbjuda medlemskap. Det långsiktiga målet är att Laxön skall bli självfinansierande. Vår ambition är att få ön mer uthyrd till fler aktörer än vad vi har haft innan. Vi kommer att utöka vårt samarbete med The Ceder (yogan), Zumba och Kite Kalle (stand up paddle board)

Projekt Muraren

Projektet kommer att drivas vidare som tidigare. Styrelsen känner dock en viss oro kring politiska beslut och ovissheten kring sysselsättningsfasen är stor. Styrelsen måste därför noga följa med i den politiska debatten och vara beredd att vidta åtgärder ifall förändringar sker samt upprätthålla vårt goda samarbete med Arbetsförmedlingen.  Detta är fortfarande aktuellt som ett ytterligare sätt att upprätthålla verksamheten och få in pengar till utveckling. Det krävs dock ett större engagemang bland föreningens medlemmar samtidigt som det ställer väldigt höga krav på våra anställda. Möjligheten att söka bidrag från kommunen, olika fonder samt från IOGT-NTO förbundet finns, och detta kommer vi att jobba med under hela året 2017.

Föreningen

Den traditionella föreningsverksamheten kommer att fortsätta som tidigare med olika kulturprogram och Kulturluncherna kommer fortsätta då de är en bra kontaktyta mellan medlemmar, projektdeltagare och andra samarbetspartners. Kamratstödsverksamheten har inte kommit igång och kommer att ligga vilande under året, om inte förutsättningarna ändras. Självklart försöker vi starta upp det i så fall.  All föreningsverksamhet skall präglas av att vara medlemsvårdande och medlemsengagerande.

Ungdomsförbunden

Styrelsens ambition är att på olika sätt vara med och bidra till en utveckling av ungdomsförbundens verksamhet. Eftersom vi själva bedriver en omfattande verksamhet förlitar vi oss på att det är de som tar initiativ till samverkan och att vi då gör vad vi kan för att vara dem behjälpliga.

Fasta Förbundets styrelse 2017-02-17

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00